Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Privatumo politika reglamentuoja duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką “Laimingas pilvukas” mobiliojoje programėlėje.

1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.3. Asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Reglamente nustatytus duomenų tvarkymo principus.

1.4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra aiškinamos Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo tikslai

2.1. Informavimas. Tinkamas duomenų subjekto el. pašto nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti pilną programėlės funkcijų veikimą: galimybę saugoti patikusius receptus, gauti informacinius pranešimus apie naujienas ar naujus vaiko primaitinimo etapus el. paštu ar telefonu.

2.2. Vaikų registravimas. Tinkamas duomenų subjekto vardo, lyties, amžiaus nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti pilną programėlės funkcijų veikimą: gauti pranešimus apie naujus naudotojo vaiko primaitinimo etapus.

2.3. Teisinių prievolių įgyvendinimas. Asmens duomenys taip pat bus tvarkomi siekiant įgyvendinti Reglamente bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teisines prievoles.

 

 1. Tvarkomi asmens duomenys.

“Laimingas pilvukas” renka ir kaupia šiuos duomenis:

 • Vaiko vardas
 • Vaiko gimimo data
 • Vaiko nuotrauka (neprivaloma)
 • Elektroninio pašto adresas

 

 1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas visas teises, įtvirtintas Reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

4.2. Norėdamas įgyvendinti savo teises, duomenų subjektas turi pateikti prašymą.

4.3. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, informacija apie tai, kokią teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas nori gauti atsakymą.

4.4. Jeigu duomenų subjektas nenurodo atsakymo gavimo būdo, jam informacija pateikiama “Laimingas pilvukas” pasirinktu būdu.

4.5. “Laimingas pilvukas” turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu ji tvarko didelį kiekį susijusios su duomenų subjektu informacijos ir nėra galimybės jos visos pateikti.

4.7. “Laimingas pilvukas” turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją duomenų subjektui ar atsisakyti atlikti veiksmus, jeigu:

 • duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas;
 • duomenų subjektas jau turi prašomą informaciją;
 • duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų, darbo laiko bei finansų išlaidų;
 • asmens duomenys privalo būti saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
 • jei tai pažeistų kitų asmenų teises ar teisėtus interesus.

4.8. “Laimingas pilvukas” duomenų subjekto prašymą išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų ir informuoja apie atliktus ar atsisakytus atlikti veiksmus:

 • duomenų subjektą;
 • susijusius su prašymu duomenų gavėjus, jeigu jiems buvo teikiami duomenų subjekto asmens duomenys. Duomenų gavėjai nėra informuojami, kai toks pateikimas būtų susijęs su neproporcingomis sąnaudomis ar būtų netikslingas.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminai

5.1. Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi:

 • Ne ilgiau, kaip 5 (penkerius) metus, nuo tų metų, kuomet buvo ištrinta paskyra;
 • Kai duomenų saugojimą reglamentuoja teisės aktų imperatyvios nuostatos – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

5.2. Suėjus duomenų saugojimo terminui duomenys yra panaikinami. Šiuo pagrindu panaikinus duomenis duomenų subjektas papildomai neinformuojamas.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Privatumo politika konkretaus duomenų subjekto atžvilgiu įsigalioja nuo to momento, kai duomenų subjektas savo sutikimą su Privatumo politika pažymi aplikacijoje.

6.2. “Laimingas pilvukas” turi teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus informuojami duomenų subjektai jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Jei duomenų subjektas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę bet kada panaikinti savo paskyrą “Laimingas pilvukas” taisyklėse ir sąlygose nustatyta tvarka.

6.3. Privatumo politika patvirtinta 2019-07-25 dieną UAB Isidos valdybos sprendimu.